(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ google_ad_client: "ca-pub-2204162319702735", enable_page_level_ads: true }); सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी आता ‘महाडीबीटी’ | मराठी १ नंबर बातम्या
" />

सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी आता ‘महाडीबीटी’

मुंबई ( १६ नोव्हेंबर ) : सन 2017-18 पासून महाराष्ट्र शासनातर्फे सर्व प्रकारच्या शिष्यवृत्तीसाठी एकत्रित संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळाचे नाव महाडीबीटी (https://mahadbt.gov.in) कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाच्‍या माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्‍यात येणाऱ्या उच्‍च प्राथमिक शिष्‍यवृत्‍ती परीक्षा (इ. 5 वी) व माध्‍यमिक शिष्‍यवृत्‍ती परीक्षा ( इ. 8 वी ), कनिष्‍ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्‍यांना देण्‍यात येणारी शासकीय खुली गुणवत्‍ता शिष्‍यवृत्‍ती, आर्थिकदृष्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्‍याना राज्‍य शासनाची खुली गुणवत्‍ता शिष्‍यवृत्‍ती व संस्‍कृत शिक्षण माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळांना भारत सरकारच्‍या शिष्‍यवृत्‍ती विषयक योजनांसाठी आता राज्‍य शासनाकडून नव्‍याने महाडीबीटी (MAHADBT) पोर्टल सुरु करण्‍यात आले आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून आता ऑनलाईन अर्ज भरता येणार आहे. महाडीबीटी पोर्टलचा शाळा आणि विद्यार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

महाडीबीटी बाबतची माहिती दर्शनी भागात लावण्याच्या शाळांना सूचना विदयार्थ्यांना विविध शिष्यवृत्तीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करावयाचे आहे. अर्ज ऑनलाईन असल्याने विदयार्थ्यांच्या वेळेची बचत होणार आहे. या योजनेसंदर्भातील माहिती शाळांच्या दर्शनी भागात लावण्याबाबत आणि पात्र विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत शाळांच्या मुख्याध्यापकांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.

उच्‍च प्राथमिक शिष्‍यवृत्‍ती (इ 5वी) व माध्‍यमिक शिष्‍यवृत्‍ती (इ 8 वी)

राज्‍यात गुणवंत विद्यार्थ्‍याना प्रोत्‍साहन देण्‍यासाठी महाराष्‍ट्र राज्‍य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्‍यात येत असलेल्‍या स्‍पर्धात्‍मक परीक्षांच्‍या निकालावर प्रामुख्‍याने गुणवत्‍तेनुसार उच्‍च प्राथमिक ( इ. 5 वी ) व माध्‍यमिक ( इ. 8 वी ) शाळांतील विद्यार्थ्‍यांना शिष्‍यवृत्‍या दिल्‍या जातात. ही शिष्‍यवृत्‍ती विद्यार्थ्‍याची समाधानकारक प्रगती व चांगल्‍या वर्तणुकीच्‍या आधारे पुढे चालू राहते. उच्‍च प्राथमिक शिष्‍यवृत्‍तीचा (इ. 5 वी ) कालावधी 3 वर्षे व माध्‍यमिक शिष्‍यवृत्‍ती ( इ. 8 वी) कालावधी 2 वर्षे आहे. ही शिष्‍यवृत्‍ती शैक्षणिक वर्षातील 10 महिन्‍यांसाठी दिली जाते. शै‍क्षणिक वर्षे 2017 मधील माहे फेब्रुवारी 2017 च्‍या परीक्षेमधील अर्हताधारक
विद्यार्थ्‍यांनी शिष्‍यवृत्‍तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरावयाचे आहेत.

कनिष्‍ठ महाविद्यालयातील विदयार्थ्यांसाठी शासकीय खुली गुणवत्‍ता शिष्‍यवृत्‍ती

माध्‍यमिक शालांत परीक्षेत कमीत कमी 60 टक्‍के गुण मिळविणा-या विद्यार्थ्‍यांना गणुवत्‍तेनुसार ही शिष्‍यवृत्‍ती देण्‍यात येते. समाधानकारक प्रगती आणि कनिष्‍ठ महाविद्यालय पहिल्‍या वर्षाच्‍या ( इ. 11 वी ) अखेरीस घेण्‍यात येणा-या परीक्षेत किमान 45 टक्‍के गुण मिळविणा-या विद्यार्थ्‍यांना या शिष्‍यवृत्‍या इ. 12 वी मध्‍ये पुढे चालू राहतात. सदर येाजना अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्‍यांसाठी लागू आहे.

आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्‍याना राज्‍य शासनाची खुली गुणवत्‍ता शिष्‍यवृत्‍ती

आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील हुशार मुले- मुली जे माध्‍यमिक शालांत परीक्षेत पहिल्‍या वेळी 50 टक्‍के गुण मिळवून उत्‍तीर्ण झाले आहेत. अशांना पुढील उच्‍च शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्‍हणून ही शिष्‍यवृत्‍ती दिली जाते. इ. 11 वी मध्‍ये 50 टक्‍के गुण मिळवून पहिल्‍याच वेळी उत्‍तीर्ण झालेल्‍या विद्यार्थ्‍याना ही शिष्‍यवृत्‍ती 12
वी पर्यत चालू राहते. सदर शिष्‍यवृत्‍तीसाठी पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रुपये 30 हजार पेक्षा जास्‍त नसावे. सदर योजना अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्‍यासाठी लागू आहे.

संस्‍कृत शिक्षण माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळांना भारत सरकारच्‍या शिष्‍यवृत्‍ती

माध्‍यमिक व उच्‍च माध्‍यमिक शाळेमधील विद्यार्थ्‍याना संस्‍कृत भाषेच्‍या अभ्‍यासाकडे आकर्षित करण्‍यासाठी विद्यार्थ्‍याना संस्‍कृत भाषेच्‍या गुणवत्‍ता शिष्‍यवृत्‍या दिल्‍या जातात. इयत्‍ता 8 वी मधील वार्षिक परीक्षामध्‍ये संस्‍कृत या विषयात प्राप्‍त केलेल्‍या गुणवत्‍तेवर इ. 9 वी व 10 वी आणि 10 वीच्‍या गणुवत्‍तेवर इ. 11 व 12
मध्‍ये शिष्‍यवृत्‍ती प्रदान केली जाते. ही योजना अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्‍यासाठी लागू आहे. वरील योजनांची मंजूर रक्‍कम विद्यार्थ्‍यांना त्‍यांच्‍या आधार संलग्नित बँक खात्‍यामध्‍ये जमा करण्‍यात येईल. त्‍याकरिता विद्यार्थ्‍यानी आपले आधार कार्ड क्रमांक बॅंक खात्‍याशी संलग्नित करुन घेण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

महाडीबीटीद्वारे शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी :

• विद्यार्थ्‍यांनी विविध योजनांचे ऑनलाईन अर्ज महाराष्‍ट्र शासनाकडून नव्‍याने तयार करण्‍यात आलेल्‍या राज्‍यस्‍तरीय डीबीटी पोर्टल ( Mahadbt Portal ( www.mahadbt.gov.in ) वर आलेल्‍या युजर मॅन्‍यूअल
एफएक्‍यू चा वापर करुन ऑनलाईन पध्‍दतीने व पोर्टलवर दिलेल्‍या सूचनांचे पालन करुन अर्ज ऑनलाईन पध्‍दतीने भरावयाचे आहे.

• ज्‍या विद्यार्थ्‍याचे आधार कार्ड नंबर मोबाईल नंबरशी संलग्नित नाहीत, त्‍यांनी जवळच्‍या आधार केंद्रावर जाऊन आपले आधार कार्ड नंबर मोबाईल नंबरशी संलग्‍न करुन घ्‍यावेत.

• या योजनांचा लाभ घेण्‍यासाठी अर्ज करण्‍याची कार्यपध्‍दती व मार्गदर्शक सूचनाही शिक्षण संचालनालयाने जारी केल्या असून योजनांच्‍या पात्रतेचे निकष व संबंधित शासन निर्णय www.mahadbt.gov.in वर ज्ञान बँक
( Knowledge Bank ) या ठिकाणी उपलब्‍ध आहेत. या योजनांची मंजूर रक्‍कम विद्यार्थ्‍यांना त्‍यांच्‍या आधार संलग्नित बँक खात्‍यामध्‍ये जमा करण्‍यात येईल. त्‍याकरिता विद्यार्थ्‍यांनी आपले आधार कार्ड क्रमांक
बँक खात्‍याशी सं‍लग्नित करुन घ्‍यावे. पात्र प्रत्‍येक विद्यार्थ्‍यांचे स्‍वतंत्र युजर आयडी तयार करुन ऑनलाईन अर्ज भरावयाचे आहेत. यासंदर्भातील सर्व माहिती या पोर्टलवर देण्यात आली आहे.
Ετικέτες

टिप्पणी पोस्ट करा

[facebook][blogger]

संपर्क फॉर्म

नाव

ईमेल *

मेसेज *

Blogger द्वारा समर्थित.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget